Benieuwd naar incassokosten?

Vind een incassobureau bij u in de regio

Incassokosten

Wanneer u een incassobureau inschakelt, worden er kosten berekent over het bedrag van de nog openstaande incasso. Alle uitgaven, die vóór een eventueel rechtsproces worden gemaakt, noemt men buitengerechtelijke incassokosten. Deze mogen voor een deel bij uw debiteur in rekening worden gebracht. Heeft u vragen over het innen van extra kosten bij een incasso?

Start gratis offerteaanvraag!

Op deze pagina leest u meer over hoe u de kosten voor een incasso kunt berekenen. Wat de maximale kosten voor een incasso mogen zijn en wat verstaan wordt onder de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

Hoe verloopt een incassoprocedure?

U kunt een incassobureau inschakelen op het moment dat de betaaltermijn van uw laatste aanmaning is verlopen. Nadat u de incasso hebt overgedragen aan een incassobureau, zullen zij de incassoprocedure voor u voortzetten. Eerst wordt door middel van een buitengerechtelijke incasso gepoogd de vordering voor u te innen. Denk daarbij aan het telefonisch benaderen van uw debiteur of het treffen van een betalingsregeling over de incasso.

Wanneer deze activiteiten niet leiden tot het realiseren van een incasso, zal het incassobureau een gerechtelijke procedure opstarten. In samenwerking met een gerechtsdeurwaarder wordt een dagvaarding opgesteld. Vervolgens wordt uw debiteur uitgenodigd om voor de kantonrechter te verschijnen. Uw debiteur heeft dan nog de mogelijkheid te betalen.

Nog steeds geen betaling?

Gebeurt dat niet, dan zal de rechter uitspraak doen en zal het vonnis vervolgens door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Hierbij behoort beslaglegging op loon en inboedel, alsmede het aanvragen van faillissement tot de mogelijkheden.

Lees ook meer over huurincasso.

incassobureau voor huurincasso

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten die gemaakt worden voor alle activiteiten die nodig zijn om een incasso te realiseren. Het maakt daarbij niet uit of u deze activiteiten zelf uitvoert of uitbesteed aan een incassobureau of deurwaarder. In het laatste geval dienen de kosten door uw debiteur aan het incassobureau of deurwaarder betaald te worden. Verzorgt u zelf de incassoactiviteiten, dan dient uw debiteur de door u hiervoor gemaakte uitgaven aan u te betalen.

Kosten voor een incasso kunnen worden opgesplitst in buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Bij de eerste gaat het om uitgaven die gemaakt worden zonder dat daarbij een rechter wordt ingeschakeld. Gerechtelijke incassokosten betreffen onder andere de uitgaven die een gerechtsdeurwaarder maakt voor het opstellen van een dagvaarding.

Buitengerechtelijke incassokosten mogen tot een maximaal bedrag worden verhaald op uw debiteur. Over het berekenen van de maximale hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten leest u meer onder het kopje “Incassokosten berekenen”.

Wat is dan de volgende stap?

Voordat buitengerechtelijke incassokosten in rekening mogen worden gebracht, moet er een kosteloze aanmaning naar uw debiteur zijn verstuurd. De Wet incassokosten noemt deze aanmaning de 14-dagen-brief. In deze brief moet duidelijk vermeld worden dat de schuldenaar ná ontvangst van de brief nog 14 dagen heeft om de vordering te betalen. Daarnaast moet uitdrukkelijk worden vermeld wat de gevolgen zijn als het openstaande bedrag niet wordt betaald. Tevens moet worden vermeld wat in dat geval de hoogte van de extra kosten voor incasso zijn.

Wet incassokosten

De Wet Incassokosten (ook wel WIK genoemd) heeft betrekking op het Besluit Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. In de wet staat aangegeven dat vanaf 1 juli 2012 de kosten voor een incasso worden berekend aan de hand van een staffel. Tevens zijn deze aan een maximum gebonden. Het doel van de wet en de bijbehorende staffel is bescherming van consumenten, en dan met name eenmanszaken, tegen een onredelijk hoog incassobedrag.

Over het algemeen geldt bij deze staffel dat hoe hoger de vordering is, hoe lager het percentage voor het berekenen van de maximale incassokosten (zie tabel onder kopje incassokosten berekenen). De staffel geldt uitsluitend voor procedures waarbij de schuldenaar op of na 1 juli 2012 een betaling heeft verzuimd. Van de staffel kan worden afgeweken indien de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Incassokosten berekenen

U als schuldeiser mag onder bepaalde voorwaarden de extra uitgaven die gemaakt worden voor het realiseren van de incasso bij uw debiteur in rekening brengen. Dit gaat dan om de buitengerechtelijke uitgaven, dus voorafgaand aan een gerechtelijke procedure.

Deze uitgaven worden soms met diverse termen aangeduid, zoals administratiekosten, aanmaankosten of bureaukosten. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, is afhankelijk van het bedrag dat nog openstaat. Sinds 1 juli 2012 geldt dat over de eerste €2.500,- de maximale incassokosten 15% van het bedrag omvatten (minimaal €40,-). Dit percentage loopt daarna af, zoals aangegeven in de tabel. Deze tabel omvat de maximale incasso bedragen exclusief BTW.

Hoofdsom Percentage Maximale incassokosten
Eerste €2500,- 15% €375,-
Volgende €2500,- 10% €625,-
Volgende €5000,- 5% €875,-
Volgende €190.000,- 1% €2.775,-
Rest 0.5% €6.775,-

Rekenvoorbeeld

Het berekenen van de maximale incassokosten is relatief eenvoudig wanneer u gebruik maakt van bovenstaande staffel tabel. Hebt u bijvoorbeeld uw pand laten isoleren voor €5.500,-? Dan worden de incassokosten als volgt berekend: 15% * 1e €2.500,- + 10% * volgende €2.500,- + 5% * (restbedrag)€500,- = €650,-.


Vind een erkend en professioneel incassobureau!

Maak gratis gebruik van de dienstverlening.


Wie betaalt de incassokosten?

Als het gaat om een incasso bij natuurlijke personen, dan mogen de buitengerechtelijke incassokosten tot het maximale percentage genoemd onder het kopje Incassokosten berekenen bij uw debiteur in rekening worden gebracht. Bent u meer kwijt aan buitengerechtelijke kosten? Dan dient u het overige deel van deze kosten zelf te betalen.

Volgens het Besluit Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten (BIK), mogen alleen buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op uw debiteur. Zodra een gerechtelijke procedure wordt gestart, is het afhankelijk van de besluit van de rechter of de gerechtelijke incassokosten voor uw rekening zijn of ook door uw debiteur moeten worden betaald.

incassokosten

Wanneer BTW over incassokosten betalen?

De maximale kosten van een incasso in de tabel onder het kopje Incassokosten berekenen zijn bedragen exclusief BTW. De reden hiervan is dat vrijwel de meeste schuldeisers belastingplichtig zijn. Zij kunnen de aan het incassobureau verschuldigde BTW terugvragen bij de Belastingdienst. Om die reden mogen zij de BTW niet in rekening brengen bij de schuldenaar.

Een schuldeiser mag de BTW over de incassokosten wél aan de schuldenaar doorberekenen, als er wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  • De schuldeiser is niet belastingplichtig en kan de BTW daardoor niet bij de Belastingdienst terugvragen. Dit zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, verhuurders, verzekeringsmaatschappijen en banken.
  • De (niet belastingplichtige) schuldeiser heeft de vordering overgedragen aan een incassobureau of deurwaarder.

Geen extra kosten

In sommige gevallen probeert een schuldeiser het verschuldigde bedrag ongemerkt te verhogen. Dit gebeurde voor 1 juli 2012 bijvoorbeeld door het berekenen van dubbel incassokosten met behulp van uitbesteding aan een incassobureau. Daarnaast probeert een incassobureau of schuldeiser soms extra bedragen in rekening te brengen.

Bijvoorbeeld aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten. Dit is echter niet toegestaan en deze hoeft u dan ook niet te betalen. Wel bent u wettelijk rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag.


Vind een erkend en professioneel incassobureau!

Maak gratis gebruik van de dienstverlening.


Incassokosten aftrekbaar?

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, wordt er door een incassobureau BTW berekend over de uitgaven die gemaakt worden voor het realiseren van een incasso. Als uzelf belastingplichtig bent, mag het incassobureau deze niet aan uw debiteuren doorberekenen maar alleen aan uzelf.

U betaalt de BTW aan het incassobureau en kunt deze vervolgens weer aftrekken bij de Belastingdienst. Bent u niet belastingplichtig? Dan berekent het incassobureau de BTW aan uw klant door en betaalt u hierover zelf dus geen belasting.

Bezwaar maken tegen incassokosten?

Als schuldeiser mag u volgens de Wet incassokosten een maximaal percentage van het openstaande incassobedrag, als kosten bij uw schuldenaar in rekening brengen. Heeft u echter verzuimd om van tevoren een 14-dagen-brief naar uw debiteur te sturen? Of is de betalingstermijn van 14 dagen nog niet verstreken?

Dan is het in rekening brengen van incassokosten volgens de wet onterecht en kan uw debiteur hiertegen bezwaar indienen.

Ook wanneer ten onrechte belasting over de incassokosten in rekening wordt gebracht, kan bezwaar worden ingediend. Een bezwaar dient altijd schriftelijk ingediend te worden. In de brief moet staan om welke vordering het gaat en wat de reden van het bezwaar is.

Overheid en incasso

Hebt u bij de overheid nog bepaalde rekeningen niet betaald? Dan zal het buitengerechtelijke proces enigszins anders verlopen. De invordering van het geld zal vrijwel altijd plaatsvinden met gebruik van een dwangbevel. Dit is benoemd in de Algemene wet bestuursrecht. De uitgaven voor de uitvoering van dit dwangbevel kan de overheid op de schuldenaar verhalen. Hierbij maakt men een onderscheid in gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

De gerechtelijke kosten zijn die van een gerechtsdeurwaarder, de buitengerechtelijke gelden komen voort uit de herinneringen en het maken van een betalingsregeling. Ook hiervoor geldt de staffel uit 2012; het mag maximaal 15% van de hoofdsom bedragen. Over deze buitenrechtelijke gelden mag de overheid geen belasting berekenen. Wel mogen zij extra leges vragen over het verzenden van een aanmaning.vrijblijvend informatiegesprek incassobureaus

Vrijblijvend informatiegesprek

Wilt u meer weten over de hoogte van de incassokosten die u in uw specifieke geval in rekening kan brengen? Heeft u vragen over de staffel uit 2012? Wilt u meer weten over het opstellen van een 14-dagen-brief? Of komt u er niet uit met het berekenen van de maximale bijkomende kosten voor een incasso?

Start nu uw gratis offerteaanvraag

Vergelijk de offertes, of neem contact op met een incassobureau uit ons netwerk voor een gratis adviesgesprek!

Gratis incasso tarieven vergelijken?

Vergelijk gratis offertes van incassobureaus uit de regio en kies!